Vybrané kulturní památky města

Starý a Nový zámek

Nový zámekK chráněným kulturním památkám ve Studénce patří budovy starého a nového zámku. Jednopatrová budova nového zámku byla dokončena v roce 1750, kdy byla provedena přestavba staršího zámku, uváděného už v roce 1705. V letech 1860 – 1863 se k zámku přistavěla věž a vížka s točitým schodištěm. Uskutečnila se i přestavba jednopatrové zámecké budovy, do níž se instalovalo mramorové schodiště s litinovým zábradlím ze železáren v Blansku. Kolem zámku byl zřízen park, do kterého byly vysázeny mnohé zajímavé cizokrajné dřeviny. Po první světové válce se v zámku nacházela obchodní škola legionářů (upomínkou na ni je pomníček vlevo před vstupem do zámku), poté učebny měšťanské školy a ve zbývající části zámku obecní byty. V roce 1936 odkoupila od knížete Blüchera zámek včetně parku obec Studénka. Barokní budova zámku je v současnosti využívána ke kulturním a komerčním účelům. Nachází se zde stylová obřadní síň, knihovna, učebna základní umělecké školy, Vagonářské muzeum.

Zámecká brána

Zděná brána s dřevěnými vraty, která byla údajně vystavěna v roce 1866, sloužila jako vstupní brána na nádvoří zámku (zámeckého parku).

Farní kostel Všech svatých

Kostel Všech svatých Kdalším pamětihodnostem patří církevní památky a kostely. První bezpečná zpráva o kostele v Butovicích je z roku 1434. V 18. století byl na místě dřevěného kostela postaven barokní kostel Všech svatých, který je chráněnou památkou.

Jednolodní pozdně barokní podélný kostel s odsazeným, půlkruhově uzavřeným presbyteriem, vybudovaný na místě staršího dřevěného kostelíka v letech 1775 – 1781. Průčelí kostela je výsledkem stavebních úprav, které probíhaly kolem roku 1830. Kostel stojí na návrší, na vysoké podnoži, která vyrovnává svažitost terénu. Interiér kostela je zdoben cennými oltářními obrazy fulneckého malíře J. G. Frommela z let 1788-1789.

Kaple sv. Anny

V sousedství kostela Všech svatých se nachází zajímavá památka z poloviny 19. století, kaple sv. Anny.

Větší zděná obdélná kaple s půlkruhovým závěrem a sedlovou střechou, byla vybudovaná v roce 1540 patrně na místě starší svatyně téhož zasvěcení. V době přestavby kostela se v ní sloužily pravidelné bohoslužby, pak patrně zpustla a teprve v roce 1852 byla znovu obnovena. Kaple má hladkou fasádu, průčelí, završené trojúhelným štítem, člení lizénový rámec (lizéna – plochý pás vystupující mírně z líce zdiva), v jeho ose je vchod s půlkruhovým záklenkem (klenutý překlad nad okenním nebo dveřním otvorem) s novodobou kovanou mříží.

Kříž

Nachází se před ohradní zdí hřbitova u kostela Všech svatých. Kamenný kříž z roku 1835, osazený na vysokém hranolovém podstavci volutovými (voluta – ozdobný motiv spirálovitého závitu) křídly.

Farní kostel sv. Bartoloměje

Farní kostel sv. BartolomějePostaven byl v roce 1880 stavitelem Ignácem Klossem z Nového Jičína, v novogotickém slohu, na místě původního dřevěného kostelíku z počátku 16. století. Když byla stavěna věž, objevila se v ní trhlina, která na čas zastavila práce. Po dokončení, byly do nového chrámu přeneseny zvony, varhany a obrazy z kostela starého. Ten byl následně zbourán. V letech 1996 – 1998 proběhla oprava kostela, o kterou se postaral tehdejší farář Mgr. Rudolf Kopecký.

Zámek Nová Horka

Zámek Nová HorkaBarokní tříkřídlý dvoupodlažní zámek vybudovaný na místě renesanční tvrze ve 40. letech 18. století hrabaty Vettery z Lilien. Zámek v roce 1855 vyhořel a v letech 1856 – 1866 byl opravován. Úpravy ovlivnily vzhled fasád i interiéru, především v 2. podlaží. Průčelí zámku má 15 okenních os, ve středu je tříosý rizalit (část stavby vystupující z líce průčelí, zdůrazňuje její střed), po stranách jsou mělká čtyřosá křídla, která před zámkem vytvářejí čestný dvůr. Fasády v zásadě zachovávají původní barokní členění. Okna jsou pravoúhlá, v profilovaných šambránách (dekorativní rámování oken nebo dveří) s klenáky (klínově tvarovaný kámen ke zdění klenebního oblouku), v patře jsou doplněna čabrakami (ozdobný motiv) v parapetních výplních. Zámek měl původně mansardovou střechu s vikýři, ta byla při opravě po roce 1855 nahrazena valbou. V přízemí zámku zůstala zachována původní barokní dispozice. Hlavní vstup ústí do síně zaklenuté pruskou klenbou, na kterou navazuje chodba s valenou klenbou se styčnými výsečemi, procházející celou podélnou osou budovy. Přilehlé místnosti mají většinou valené klenby s výsečemi, procházející celou podélnou osou budovy. Od konce 50. let sloužil zámek jako Ústav sociální péče pro ženy.

Kaple sv. Kříže

Nachází se při zámku Nová Horka. Je to obdélná kaple s půlkruhovým závěrem přiléhající jižní průčelní stranou k budově zámku. Podle archivních pramenů byla vybudována v roce 1729 a rozšířená v roce 1775. Boční fasády kaple jsou hladké, tříosé, s okny s půlkruhovými záklenky v profilovaných šambránách s klenákem. V interiéru byla bohatá fresková výzdoba, avšak fresky byly v roce 1970 zalíčeny.

V okolí zámku v Nové Horce se nacházejí další zajímavé kulturní památky, např. socha sv. Jana Nepomuckého (kamenná plastika z 2. poloviny 18. století), ohradní zeď se souborem plastik nebo samotný zámecký park s kamennou vyhlídkovou terasou.